Change

Xin nho cac ban biet dich tu tieng viet sang tieng khome, lam on giup minh.....?

Discussion in 'Cộng Đồng Người Khmer Vĩnh Châu' started by ngoloanus, 27/3/13.Xem VCO trên máy có cấu hình thấp, load nhanh, trên các thiết bị mobile tại: http://mobile.vinhchau.info/
Bản đồ Vĩnh Châu Online: http://map.vinhchau.info/
Dành cho thành viên mới:
Điều Khoản & Quy Định Diễn Đàn
Hướng dẫn sử dụng VCO

Đặt quảng cáo tại Vĩnh Châu Online - Hỗ trợ hoạt động của VCO

 1. ngoloanus New Member

  Mình ñang ôû nha trang, Thaày cuûa mình laø moät nhaø sö, nhaân moät chuyeán qua Campuchia laøm phaät söï, Thaày mình thaáy ngöôøi daân ôû ñoù raát khaùt khao phaät phaùp, cho neân sau khi veà laïi Vieät Nam, Thaày mình ñaõ soaïn ra “Töù Quy Y” naøy vôùi hy voïng ñem laïi lôïi ích an laïc cho ngöôøi daân Campucha, nhöng phaät töû ôû ñaây khoâng ai bieát tíeâng khôme vaø thaät tình côø mình bieát ñeán trang web naøy. Vaäy neân mình hy voïng caùc baïn gaàn xa hoan hyû giuùp mình, ñöôc bao nhieâu coâng ñöùc mình xin hoài höôùng veâ voâ thöôïng boà ñeà vaø cho nhöõng thieän tri thöùc naøo quan taâm dòch “Töù Quy Y” naøy ñöôïc ñoàng lôïi laïc, ñoàng vieân chuûng trí . A Di Ñaø Phaät

  -------------------o0o------------------

  Söï Ban Phöôùc Cuûa Töù Quy Y- Tieâu tröø taát caû nghieäp chöôùng thaønh töïu taát caû moïi thieän phaùp, nhanh choùng ñaùp öùng moïi öôùc nguyeän.
  1/ QUY Y ÑAÏO SÖ
  - Trong thôøi ñaïi toái aùm ñaày daãy nhöõng ñöôøng loái sai laïc, taø kieán khoâng coù gì quyù hôn laø ñaáng Ñaïo Sö toaøn haûo. Nay con xin quy y Baäc Ñaïo Sö vôùi taát caû thaân, khaåu, yù thanh tònh (1 laïy) .
  - Sau khi quy Ñaïo Sö roài. Nguyeän cho con coù ñaày ñuû duõng löïc nhö Ngaøi, duøng taát caû chöôùng ngaïi laøm con ñöôøng tu haønh. Xin ban phöôùc cho con khoâng bao giôø lìa xa Ngaøi. Xin ngaøi luoân an ngöï nôi ñaûnh con vaø cho con luoân hôïp nhaát taâm con vôùi Ngaøi laøm moät.
  Na Ma Gu Ru Beâ Na Ma ( 3 laàn, 1 laïy)
  2/ QUY Y PHAÄT
  - Trong tam giôùi chaúng coù gì quyù hôn Phaät Baûo. Nay con xin Quy Y Phaät Baûo. (1 laïy).
  - Sau khi Quy Y Phaät Baûo roài. Nguyeän cho con mau choùng ñaït ñeán söï saùng suoát hoaøn toaøn, thoâng hieåu nhö thaät Lyù Söï cuûa vaïn vaät ñeå roát raùo xa lìa phieàn naõo khoå ñau, chaám döùt sanh töû luaân hoài. ( 1 laïy).
  Na Ma Buùt Ña Da Na Ma ( 3 laàn, 1 laïy)
  3/ QUY Y PHAÙP
  - Trong tam giôùi chaúng coù gì quyù hôn Phaùp Baûo. Nay con xin Quy Y Phaùp Baûo. (1 laïy).
  - Sau khi Quy Y Phaùp Baûo roài. Nguyeän cho con thöôøng gaëp chaùnh phaùp giaûi thoaùt, luoân tu taäp ñöôïc chaùnh phaùp giaûi thoaùt vaø chöùng ñaït ñöôïc chaùnh phaùp giaûi thoaùt. Ngoaøi ra cho con mau choùng ñaït ñöôïc söï ñònh tónh, töï tri, töï giaùc, töï chuû, dieäu duïng vò tha ngay trong ñôøi naøy. ( 1 laïy).
  Na Ma Ñaït Ma Da Na Ma ( 3 laàn, 1 laïy)
  4/ QUY Y TAÊNG
  - Trong tam giôùi chaúng coù gì quyù hôn Taêng Baûo. Nay con xin Quy Y Taêng Baûo ( 1 laïy).
  - Sau khi Quy Y Taêng Baûo roài. Nguyeän cho con luoân gaëp caùc Baäc Ñaïo Sö chaân chính, caùc vò ñaõ ñieàu phuïc thaân taâm vöôït thoaùt tham duïc phieàn naõo, chöùng ngoä ñöôïc phaät quaû toái thöôïng ñeå giuùp cho con ñöôïc thoaùt sanh töû luaân hoài vaø giaûi thoaùt caùc taâm yù, aûo töôûng, kieâu maïn, ganh tî, ích kyû ñaáu tranh hoaøi nghi töï kieâu, trì ñoän muø quaùng, tham duïc theøm khaùt, giaän döõ oaùn haän. Tònh hoùa ñöôïc caùc hoaëc nghieäp, khoå, chöôùng trong saùu neûo. Ngoaøi ra con luoân ñöôïc cuoäc soáng hieàn thieän, ngay thaúng, boá thí, giaøu loøng bi maãn, maãu möïc chaân chính, bao dung ñoä löôïng ngay trong ñôøi hieän taïi naøy. ( 1 laïy).
  Na Ma Saêng Ga Da Na Ma ( 3 laàn, 1 laïy)

  THOÏ TRÌ NGUÕ GIÔÙI
  1. Con xin vaâng giöõ phaùp hoïc laø laùnh xa söï saùt sanh. Nguyeän cho con vaø taát caû chuùng sanh ñöôïc tröôøng thoï.
  2. Con xin vaâng giöõ phaùp hoïc laø laùnh xa söï troäm caép. Nguyeän cho con vaø chuùng sanh luoân roäng taâm vui boá thí.
  3. Con xin vaâng giöõ phaùp hoïc laø laùnh xa söï taø daâm. Nguyeän cho con vaø chuùng sanh chaám döùt söï tham muoán thaáp heøn.
  4. Con xin vaâng giöõ phaùp hoïc laø laùnh xa söï noùi doái. Nguyeän cho con vaø chuùng sanh luoân ñöôïc khaåu ngöõ thanh tònh, aâm thanh eâm dieäu ai cuõng thích nghe vaø phaùt taâm tu hoïc theo ñaïi thöøa.
  5. Con xin vaâng giöõ phaùp hoïc laø laùnh xa söï uoáng röôïu say söa. Nguyeän cho con vaø chuùng sanh döùt tröø söï ñieân ñaûo ngu doát vaø luoân say söa trong phaùp thöïc haønh giaùc ngoä.
  OM. MA HA SAMAYA, SOA HA ( 21L – 108L)

  Doøng truyeàn thöøa Nyingma
  Ñaïo Sö
  Lieân Hoa Vieân Dung
  Ban phöôùc phoå moân
  SARWA Manga Lam
 2. nguyen thuyet toan New Member

  kho dich lam ban ah!
 3. ngoloanus New Member

  gio sao day ta, ban nguyen thuyet toan co cach nao khong?
 4. nguyen thuyet toan New Member

  minh dang hoi may ban cua minh ne
 5. nguyen thuyet toan New Member

  minh co may ban nguoi khôme de minh co gag ban nha
 6. ngoloanus New Member

  ban nguyen thuyet toan oi! Minh cho ban dai ca co roi ne..........hong thay tin tuc gi het, huhuhu

Chia sẻ trang này